Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się już teraz
Headphones

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO - PERSONAL AUDIO GUIDE

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w portalu prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.personalaudioguide.com

 

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Sprzedający – Grzegorz Boszko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Boszko Personal Audio Guide, adres: 09-402 Płock, ul. Tumska 22/4 wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 774-002-12-96 Regon: 145880394 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Portalu Internetowego (w tym również Konsument), zwany także zamiennie „Użytkownikiem”.

4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Portalu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Portalu.

5. Produkt (Towar) – produkty w wersji elektronicznej, oferowane do sprzedaży w Portalu Internetowym.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy czym zawarcie umowy możliwe jest jedynie za pośrednictwem sieci Internet. .

7. Portal Internetowy Personal Audio Guide (Portal, Portal Internetowy, Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.personalaudioguide.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

8. Strona – Sprzedający i Klient.

9. Strona Portalu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.personalaudioguide.com

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Portalu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Portalu Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia Użytkownikom, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Sprzedającego bądź osób trzecich, a także podejmują działania, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo są z innych względów niedopuszczalne, w ocenie Sprzedającego. Decyzja Sprzedającego jest w tym przedmiocie ostateczna.

3. Portal internetowy Personal Audio Guide prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Produkty Portalu dostępne są również w serwisach AppStore oraz GooglePlay.

4. Wszystkie produkty oferowane w portalu Personal Audio Guide są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny są cenami brutto. Ceny podane są w złotych polskich oraz w Euro. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między cenami tego samego Produktu wyrażonymi w złotych polskich oraz w Euro, rozstrzygające znaczenie ma cena podana w złotych polskich.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej .

6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Portalu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze portalu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

 

§ 4 Sposób realizacji Zamówienia

 

1. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedającego należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu. Chwila wpłynięcia należności za Produkty kończy procedurę zawarcia umowy.

2. Jedynym sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Kupującego drogą transmisji danych dokonane za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera Kupującego lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych.

 

§ 5 Płatności

 

1. Kupujący dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie (ceny Produktu), przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu i hasła do konta w bankowości internetowej, stosownie do wybranej przez siebie formy płatności.

2. Kupujący może dokonywać płatności, za zakupy dokonywane w Serwisie za pomocą karty płatniczej, błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego, przelewu transferowego oraz e-przelewu.

3. Obsługę przelewów bankowych w odniesieniu do Serwisu zapewnia Dotpay Spółka Akcyjna, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000296790.

4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Faktury VAT

1. Kupujący może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT. Faktury będą wysyłane na adres wskazany przez kupującego lub w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.

§ 7 Prawa autorskie

1. Sprzedający informuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

2. Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Sprzedawcy lub jego dostawców.

3. Wobec powyższego, wszelkie Produkty, o których mowa w pkt 1 i 2, nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane, bez zgody uprawnionego podmiotu.

4. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

5. Nabycie egzemplarza Produktu uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).

6. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

7. Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczące danego Produktu mogą być uregulowane w sposób odmienny wyłącznie w odrębnym pisemnym porozumieniu ze Sprzedającym.

8. Użytkownik nabywający Produkty w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Sprzedającego albo wykorzystywać go w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedający może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika Produktu, z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

9. Udostępnianie w Internecie zakupionych produktów bez zgody Sprzedającego jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Sprzedający może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

§ 8 Zabezpieczenie produktów

1. Wybrane Produkty dostępne w Serwisie podlegają zabezpieczeniu elektronicznemu przed nielegalnym korzystaniem. Specyfika zabezpieczeń może się różnić w zależności od formatu

2. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię Produktu (tzw. znak wodny), poprzez umieszczenie w jego pliku, w sposób widoczny lub ukryty w kodzie pliku, danych identyfikujących Kupującego, będącego nabywcą Produktu i dostarczany lub udostępniany Kupującemu tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Kupujący nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych osobowych Kupującego, a jedynie służy identyfikacji Kupującego i nabycia Produktu przez Administratora. Oznaczenie Produktów znakami wodnymi służy identyfikacji Kupujących łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu.

3. Zastosowanie zabezpieczeń Produktów ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw Sprzedającego oraz podmiotów z nim współpracujących i nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Kupujących.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Produkty oferowane w ramach Serwisu, z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, w związku z czym, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).

 

§ 10 Procedura reklamacji

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, należy odesłać w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również poprzez wysłanie zawiadomienia na adres Sprzedającego, o którym mowa w § 1 pkt 2.

2. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi portalu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w trybie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nnr 141 poz. 1176 ze zm.).

 

§ 11 Treści zawarte w Serwisie

1. Sprzedający nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników albo inne osoby. Za prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści niepochodzących od Sprzedającego lub przez niego autoryzowanych odpowiadają osoby umieszczające treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści naruszały prawa Sprzedającego bądź osób trzecich Sprzedający treści te może usunąć.

2. Sprzedający nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w Produktach oraz w informacjach publikowanych w Serwisie, o ile nie pochodzą one od Sprzedającego lub innych osób działających w jego imieniu.

3. Serwis zawiera linki do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści udostępnione na takich stronach.

4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności Serwisu.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Sprzedającego, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz ich utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Bez wyraźnej zgody Sprzedającego zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem a także wierzytelności względem Użytkowników.

§ 12 Zmiany Regulaminu

1. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o dacie ich dokonania. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

2. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Poprzednie wersje regulaminu znajdować się będą w Serwisie.

3. Użytkownik, który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien usunąć swoje konto z Serwisu i powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

§ 12 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

1. Niniejsza polityka Prywatności (dalej Polityka Prywatności) określa zasady ochrony i przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników w Serwisie. Polityka stanowi integralną część Regulaminu.

2. Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest Grzegorz Boszko Personal Audio Guide, adres 09-402 Płock, ul. Tumska 22/4, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 774-002-12-96, Regon: 145880394 (dalej „Administrator”). Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny w Serwisie Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku podania danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu zakupu Produktu w Serwisie), Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Informacje handlowe w formie elektronicznej (e-mail) będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do Newslettera). Wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w serwisie, zakupów, a także w ramach ustawień konta Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich pól w ramach ustawień konta lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link do wypisu w korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną (e-mail).

5. Administrator zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

6. Dane osobowe Użytkowników, otrzymywane przez Administratora podczas rejestracji w Serwisie, przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem złożenia i prawidłowego wykonania Zamówienia na zakup Produktów oferowanych w Serwisie.

7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje nieograniczone prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Użytkownika. Użytkownicy zainteresowani powyższymi zmianami proszeni są o kontakt z Administratorem.

8. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator, a także podmioty zajmujące się realizacją płatności. W zakresie dokonywania płatności odbiorcami danych osobowych jest: Dotpay Spółka Akcyjna, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000296790.

9. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł, loginów i innych danych podawanych w Serwisie. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem.

10. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu. Dotpay S.A. odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo danych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją płatności.

11. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

12. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji newslettera (dalej „Newsletter”).

13. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres email oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.

14. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług i Produktów, materiały niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, w tym handlowe, a także ciekawostki związane z Produktami.

15. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z funkcji Newslettera.

16. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” tzw. ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz do zbierania danych na potrzeby analizowania ruchu od Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanej na Serwisie treści).

17. Zamawiane produkty w Serwisie są oznaczane danymi zamawianego je Użytkownika tzw. znakami wodnymi (§ 8 pkt. 2 Regulaminu). Oznaczenie w ten sposób Produktów służy identyfikacji Użytkowników łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu.

18. Serwis zawiera odnośniki (tzw. linki) do innych stron lub usług internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Serwis stronach i usługach internetowych.

Sprawdź także

Personal Audio Guide 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Płatności obsługuje

Dotpay
Sprawdź regulamin